Büyükelçinin Özgeçmişi

Doç.Dr. İrfan Neziroğlu

Büyükelçi

1966 yılında Trabzon’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladı. İngilizce ve orta düzeyde Arapça bilmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mesleki Kariyer

1992 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Uzman olduktan sonra sırasıyla TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür yardımcılığı (2003-2007), Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü (2007-2010), Yasamadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı (2010-2011) ve TBMM Genel Sekreterliği (2011-2016) görevlerinde bulundu. Halen Türkiye Cumhuriyeti Sudan Büyükelçisi olarak görev yapmaktadır.

Akademik Kariyer

1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. İngiltere’de Essex Üniversitesinde de İnsan Hakları Hukuku yüksek lisansı (LLM) yaptı. Doktorasını Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde tamamladı. “Türkiye’de Demokrasinin Gelişmesinde Etkin Bir Araç Olarak Yazılı Basının Rolü: Cumhuriyet, Hürriyet, Milliyet ve Tercüman Gazetelerinin 1950–1980 Yılları Arasındaki Askeri Müdahalelere Yaklaşımı” konulu doktora tezi Türkiye’de Askeri Müdahaleler ve Basın 1950-1980 adıyla kitap olarak basılıp yayımlandı. 2015 yılında Siyasal Hayat ve Kurumlar alanında doçent oldu.

Başkent ve Ufuk üniversitelerinde Parlamento Hukuku dersleri verdi.

Yayınlanmış kitapları:

Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları, Türkçe-İngilizce-Türkçe Parlamento Terimleri Sözlüğü, Türkiye’de Askeri Müdahaleler ve Basın 1950-1980

Editör veya bölüm yazarı olarak katkı yaptığı kitaplar: Hükümet Programları ve Genel Kurul Görüşmeleri, Yasama El Kitabı, TBMM Genel Kurulunda Usul Hakkında Görüşmeler 1973-2010, Kanun Yapım Süreci Sempozyumu, İdari Yargı Kararlarının Hukuk Düzenindeki Etkileri ve Uygulamadaki Sorunlar Sempozyumu, İdari Yargılama Sürecinde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletvekili Rehberi, Milletvekili Sekreterinin El Kitabı, Meclis Başkanları ve Genel Kurul Konuşmaları 1920-2013, Meclis Başkanları Pul Albümü 1920-2013, Savunuculuk ve Politikaları Etkileme, Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı, Uluslararası Temel İnsan Hakları Belgeleri

Yayınlanmış Makaleleri:

“Sivil Toplum Örgütlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kanun Yapım Sürecine Katılımı”, Haluk Konuralp Anısına Armağan, Cilt II, Ankara, Yetkin, (2009).

“Anayasa Değişikliği Tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kanunlaşma Süreci”, Haluk Konuralp Anısına Armağan, Cilt II, Ankara, Yetkin, (2009).

“A Comparison of Law and Practice within the Turkish Prison System with Relevant International Prison Standards, with Special Reference to F-Type High Security Prisons”, Turkish Studies, Vol. 7, No.3, ss.421-450, (September, 2006)

A Comparative Analysis of Mental and Psychological Suffering as Torture, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Under International Human Rights Treaty Law, Essex Human Rights Review Vol. 4 No. 1, (February 2007) http://projects.essex.ac.uk/ehrr/V4N1/Neziroglu.pdf

“Türkiye Büyük Millet Meclisinde Teamüllerin Oluşmasında Usûl Görüşmelerinin Rolü” Serap Yazıcı et al. (Ed.), Ergun Özbudun'a Armağan / Essays in Honor of Ergun Özbudun, Cilt II,Ankara, Yetkin Yayınları, 2008.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Olağanüstü Toplanması: Sorunlar ve Öneriler” Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, (2005) http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz7-2/PDF/okan2.pdf

“Kanun Tasarı ve Tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde Yeniden Görüşülmesi: Tekrir-i Müzakere”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 56, Sayı 1, (2007), s.165-178. http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-2007-56-01/AUHF-2007-56-01-neziroglu.pdf

“Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamenter Denetim Aracı Olarak Sözlü Soru Önergelerinin Etkinliği”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 2, (2006) http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/DergiMiz8-2/pdf/ineziroglu.pdf

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda Söz Alma ve Konuşma”, Yasama Dergisi, Sayı 12, (Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2009) http://www.yasader.org/web/yasama_dergisi/2009/sayi12/66-106.pdf

“1950-1997 Arası Siyasi Hayata Askeri Müdahaleler” Yeni Türkiye, Cilt. 23-24, (Eylül-Aralık 1998)

“Devlet Merkezli Sivil Toplum Örgütleri ve Askeri Müdahaleler” Yeni Türkiye, Cilt. 18, (Kasım-Aralık 1997)

“İspanya Parlamentosunda Yasama Uygulamaları”, Yasama Dergisi, Sayı 1, (Nisan-Mayıs-Haziran 2006). http://www.yasader.org/web/yasama_dergisi/2006/sayi1/ispanya_parlamentosunda.pdf

“Medya Etiği ve Türk Medyası” Öneri, Cilt.9, (Ocak 1998)

Tebliğler:

“İnsan Hakları Hareketinin Devlet ve Hükümet ile İlişkileri”, 11. Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı (Türkiye İnsan Hakları Hareketinin 25 Yılı: Bir Muhasebe), İnsan Hakları Vakfı & İnsan Hakları Derneği, 26-28 Kasım 2010, Aydın.

“27 Mayıs Öncesi ve Sonrası Basın”, 27 Mayıs Darbesinin 50. Yıldönümü ve Türkiye Siyasetine Etkileri, Heinrich Böll Stiftung, 21-22 Mayıs 2010, İstanbul.

“Sivil Toplum-Kamu Diyaloğunu İleriye Taşımak: Çözüme Yönelik Araçlar”, II. Türkiye-Avrupa Demokrasi Forumu: Demokrasi ve İnsan Hakları için Sivil Toplum-Kamu Diyaloğu, AÜ SBF, 09–10 Ekim 2009, Ankara

“Komisyonlar ve Genel Kurulda Yasama Süreci ile Parlamenter Denetim Yolları”, Yasama-Bilgi-İletişim Konferansı (Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Deneyimleri), 22-23 Mayıs 2008, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşe, KKTC

“TBMM’de Kanun Yapım Süreci”, 44. Kütüphane Haftası Kutlama Programı, Panel:Cumhuriyet Dönemi Yasama Erkinin Kütüphaneye Bakışı; Fikir ve Sanat Eserlerinin Derlenmesi, 3 Nisan 2008, Milli Kütüphane, Ankara.

“Avrupa Parlamentolarında Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı”, Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı: Bir Sistem Arayışı Paneli, Yasama Derneği, Kasım 2007, TBMM, Ankara. http://www.yasader.org/web/faaliyetler/19-11-2007-panel/panel_tutanaklari.pdf

“Parlamentoda Yasa Yapım Sürecine Sivil Toplumun Katılımı: Doğrudan Demokrasi İçin Interaktif Yasamaya Doğru”, Yasama Sürecinde Yasama Servislerinin Rolü, ECPRD Semineri, (25-26 Mart 2004), Sejm (Polonya Parlamentosu) Varşova, Polonya.

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında İfade Özgürlüğü ve Anayasanın Başlangıç Bölümünde Yapılan Değişiklik”, TBMM Anayasa Hukuku 1. Uluslararası Sempozyumu, TBMM Başkanlığı, 22-24 Nisan 2003, Ankara.

“Demokratik Sistemlerde Medyanın Yeri ve Sorumlulukları”, Parlamento ve Basın Paneli, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu, 24 Temmuz 2003, Ankara.

“Türkiye’ye Karşı İfade Özgürlüğü Davalarının Analizi: AİHM Tarafından Uygulanan Kriterler” (İngilizce), Avrupa’nın Geleceğinde Türkiye Semineri, Türkiye’de İnsan Haklarını Destekleme İsveç Komitesi, 19-23 Kasım 2003, Stockholm, İsveç

“Ulusal Bir İnsan Hakları Organı Olarak TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu”, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Kabul Edilişinin 55 inci Yıldönümü Anısına Düzenlenen Konferans, Cezayir Ulusal İnsan Hakları Komitesi, 10-11 Aralık 2003, Cezayir, Cezayir.

“İktidar-Muhalefet İlişkileri Bakımından TBMM’de Kanun Yapım Süreci”, Parlamenter Demokrasi Sempozyumu, Kırgız-Türk Manas Üniversitesi, 18-20 Mart 2011, Bişkek, Kırgızistan.

Sertifikalar:

Demokrasi İçin Anayasa Yapımı, Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü ve Barselona Uluslararası Barış Kaynağı Merkezi, 21-25 Kasım 2011, Barselona, İspanya

Parlamento Çalışmalarının Organizasyonu Semineri, Fransa Ulusal İdare Okulu, 28 Haziran-9 Temmuz 2010, Paris, Fransa.

Parlamento Komisyonları Kursu, Parliamentary Strengthening, Professional Development Programs for Parliamentarians & Parliamentary Staff, World Bank, Mayıs-Haziran 2009.

“AB, Kanunları ve Kanunların İç Hukuka Aktarılması” Jean Monnet Yaz Okulu, Avrupa Komisyonu ve Londra Üniversitesi İleri Hukuki Çalışmalar Enstitüsü Sir William Dale Yasama Çalışmaları Merkezi tarafından organize edildi., 7-20 Temmuz 2008

Avrupa Birliği Ziyaretçi Programı (EUVP), Avrupa Birliği Kurumlarında 1 haftalık staj program, 4-10 Mayıs 2008, Brüksel, Belçika

Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Kontrolü, RACVIAC & Centre for European Security Studies, 27-29 Haziran, 2006, Zagreb, Hırvatistan

Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası, RACVIAC, 7-8 Kasım, 2006, Zagreb, Hırvatistan

Medya ve Güvenlik Sektörü Arasındaki İlişkiler, RACVIAC, 5-6 Aralık, 2006, Zagreb, Hırvatistan

Parlamento Yasama Uzmanları Semineri, İspanya Temsilciler Meclisi, 14-25 Şubat, 2005, Madrid, İspanya

Ödüller:

E-Türkiye Özel Ödülü (TBMM Mobil Uygulaması nedeniyle) Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı, 2016

Mükemmellikte Kararlılık Ödülü (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı – EFQM Mükemmellik Modeli Çerçevesinde) Kalite Derneği, 2015

Sabancı Vakfı 2013-2014 Fark Yaratan Ödülü (Fazla Yemekler İhtiyaç Sahiplerine, Artık Yemekler Hayvan Barınaklarına projesi nedeniyle)

Dünya Tütünsüz Günü Ödülü (Sağlık Bakanlığı tarafından tütünle mücadele kapsamında TBMM’de yapılan çalışmalar nedeniyle) 2014

Selçuk Üniversitesi-Ali Akkanat Sosyal Sorumluluk Ödülü (Fazla Yemekler İhtiyaç Sahiplerine, Artık Yemekler Hayvan Barınaklarına projesi nedeniyle) 2013

Tüketici ve Çevre Eğitimi Vakfı (TÜKÇEV) (Çevre duyarlılığı ve TBMM’de çevre ile ilgili yapılan çalışmalar nedeniyle) 2013